Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Skrivelse till Läkemedelsverket

Vid föreningens träff i Sollentuna enades vi om att adressera Läkemedelsverket gällande licensiering av talidomid. Läs förslaget som Åke Qvarfort skrivit, med det "live-brev" vi skapade som förlaga:

"Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) vill med denna skrivelse dels påminna om tidigare förfrågan till Läkemedelsverket gällande juridiken kring ett ev. talidomidskadat nyfött barn, dels hänvisa till diskussionen föreningen hade med Nils Feltelius den 25 september 2004 gällande licensieringsprocessen kring ett läkemedel med bl. a. extrema biverkningsrisker.

Det som skrivelsen vill betona och få belyst, och som diskussionen visade inte vara utrett, är aspekterna kring möjligheten att det trots alla säkerhetsprogram och försiktighetsåtgärder kommer att födas ett talidomidskadat barn i Sverige/Europa igen.

En av dessa aspekter gäller vem som tar det ekonomiska ansvaret för barnet. Efter vad vi har förstått, faller varken patientskadeförsäkring eller läkemedelsförsäkring ut till barnets fördel, då det påverkas redan som foster och inte har intagit medicinen själv. Läkemedelsverket publicerar följande utdrag gällande läkemedelsförsäkringen på sin hemsida:

 • 3. Vilka omfattas av försäkringen?
  Alla som behandlats med läkemedel utskrivna på recept i Sverige eller köpta på Apoteket. Den omfattar även läkemedel utlämnade på sjukhus och vid kliniska prövningar.

 • 4. Vilka skador omfattas av försäkringen?
  Skador av kroppslig art som sannolikt orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse omfattas av försäkringen. Skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen. En cancerpatient får exempelvis inte ersättning för att han tappar håret under behandling med läkemedel, men en person som fått klåda av en hudsalva får ersättning. Försäkringen täcker också preparat eller placebo som ges i kliniska studier.

 • 5. Vilka skador omfattas inte av försäkringen?
  Ersättning ges inte för skada som uppkommit genom missbruk eller feldosering av läkemedel eller olämplig hantering, t ex om man kört bil efter att ha tagit sömnmedel. Inte heller utebliven effekt av läkemedel berättigar till ersättning. Skador orsakade av naturläkemedel och homeopatiska medel omfattas inte av försäkringen.Om man jämför med trafikskadeförsäkringen, (KOLLA UPP DETTA!!!) eftersom olämpligt framförande av fordon används som exempel enligt ovanstående, skulle man dock kunna hävda att det föreligger en orimlig diskrepans: Vi, och också föraren, kan alltså räkna med ersättning för ev. skador om våra mödrar/förare kör på oss, påverkade av t. ex. sömnmedel, men vi/barnet kan inte räkna med ersättning om våra mödrar är så vårdslösa att de blir gravida under en talidomidkur? Möjligtvis kan våra mödrar påräkna sig ersättning om talidomid visar sig framkalla någon annan negativ biverkning? Problemet kanske är fostrets status, men det är uppenbart att ”tredje part” blir lidande.

Möjligtvis kan man dessutom skönja en könsdiskriminerande och/eller en etnisk/kulturell/religiös diskriminerande aspekt i sammanhanget: Om det är så att ett företag som säljer preparat med talodimidsubstans försöker friskriva sig från ekonomiskt ansvar, samt att myndigheter genom lagstiftning också undviker detta ansvar, antar vi att ansvaret lämpas över på individnivå, d.v.s. kvinnor i fertil ålder som genomgår en talidomidkur av någon anledning. Hur har man då tänkt sig förfara vid det fall en kvinna blir ofrivilligt gravid och inte har, eller vill, av olika anledningar, möjlighet till abort? Dessutom tycker vi att barnets rätt till liv också skall beaktas. Vad vi vet har man exempelvis i Brasilien, dock med orimligt hög bevisbörda lagd på modern, löst denna fråga med en slags ”talodimidpension” från staten, som tillfaller barnet.

Förutom att vi önskar svar på denna skrivelse, som egentligen är en påminnelse, skulle det vara bra om Läkemedelsverket kunde utreda följande:

 1. Skulle patientskadeförsäkringen och/eller läkemedelsförsäkringen kunna göras om till att innefatta även det oskyddade fostret/barnet?

 2. Skulle det vara möjligt att bygga upp en ny försäkring/fond som skulle kunna träda in vid det fall en talodimidskadad föds, finansierad genom beskattning/avgifter av företaget/företagen som innehar licensen att försälja preparat med substansen talidomid i? Skulle EU, genom EMEA, kunna genomdriva en sådan lagstiftning?

 3. Föreligger något tjänstemannaansvar hos Läkemedelsverket när det gäller ansvar vi diskuterat i denna skrivelse?