Lars Nyman JO-anmäler Medicinalstyrelsen

Kan man stämma en läkemedelsfirma? I en Expressen-intervju med makarna Örne den 15 mars 1962, frågas det om man kan stämma en läkemedelsfirma. Frågan går till Astra som svarar att man inte väntar något åtal. "Alla nya mediciner provas minutiöst både på djur och också människor som ställt sig frivilligt till förfogande under ett par år."

Föreningen för föräldrar till neurosedynskadade barn är upprörd över myndigheternas slappa hållning. Svenska Dagbladet har uppgett att fem fall av fostermissbildningar har rapporterats från Göteborg under 1960, 1961 och januari 1962. I samtliga fall har det belagts, att mödrarna under sin graviditet tagit läkemedlet Neurosedyn.

Föreningen med dess ordförande Lars Nyman i spetsen, JO-anmäler Medicinalstyrelsen för deras underlåtenhet att agera och den bristfälliga informationen till allmänheten. Varför går inte Medicinalstyrelsen ut i press, radio och TV med en offentlig uppmaning till allmänheten att förstöra Neurosedyn som finns kvar i hemmen?
Föreningen anser att fem barn har fötts med skador helt i onödan, därför att mödrarna tagit Neurosedyn sedan medlet dragits in. Föreningen anmäler Medicinalstyrelsen för JO med begäran om utredning. JO-anmälan lämnas utan åtgärd efter ett intet förpliktigande svar från Medicinalstyrelsen.

Barnläkaren, docent Jan Winberg går rond på luciamorgonen 1961 på BB vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg när han får se ett nyfött barn med missbildade armar och ben.
"Jag hade aldrig tidigare sett sådana skador. Men när jag dagen därpå anlände till Tyskland med en grupp medicinstudenter fick vi se barn med exakt samma typ av skador som misstänktes bero på Thalidomid. Då förstod jag att barnet jag sett dagen innan kunde ha skadats på samma sätt", berättar han.
Efter hemkomsten till Sverige spårar Jan Winberg och hans medarbetare via förlossningsjournaler och intervjuer fem säkra Neurosedyn-barn i Göteborg och sex i Borås.
Sedan göteborgsläkarnas rapport publicerats i Läkartidningen nr 13, 1962 ringer Medicinalstyrelsens generaldirektör upp den l april 1962 och ger Jan Winberg i uppdrag att kartlägga förekomsten i Sverige av fosterskador orsakade av Neurosedyn.

Vid en barnläkarkongress i Hamburg som hålls i slutet av april 1962 är Åke Liljestrand, Lars Ström och Jan Winberg svenska observatörer. Nu ser man sambandet klarare mellan Thalidomid och missbildningar. I ett uttalande för Svenska Dagbladets Tysklandsredaktion 30 april 1962 säger docenterna Liljestrand och Winberg att de rapporter som på kongressens sista dag framlades från barnklinikerna i bl a Tüdingen, Friburg och Bonn på ett klart sätt hävdat sambandet mellan fostermissbildningar och Thalidomidpreparat, antingen ensamma eller i samband med andra preparat.

För Dagens Nyheters Tysklandskorrespondent förklarar docent Winberg att det är en dokumentation
utan motsvarighet som lagts fram vid kongressen.
Vid kongressen lämnas följande statistiska data:
Under 1961 föddes i Hamburg 15776 barn. Av dessa visade 27 svåra missbildningar. Som kontrollgrupp hade man använt sig av familjer tillhörande den amerikanska armén i Tyskland. Bland dem föddes 1961 18000 barn. Inga var missbildade. Ingen av mödrarna hade tagit
Talidomidpreparat.