Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Sammanställnig av åsikter....

Sammanställning av åsikter från organisationerna DHR, RBU, NHR, RTP, Föreningen för de Neurosedynskadade och Intressegruppen för Assistansberättigade, angående problemen med Handikapparkeringstillstånd.
BILAGA
Synpunkter överlämnade vid möte på näringsdepartementet den 10 februari 2011 i
samband med att effekterna av Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2009:73 diskuterades
– att biläggas minnesanteckningarna
Vi som deltar idag representerar sex olika förbund och föreningar inom funktionshinderrörelsen –
totalt företräder vi tiotusentals medlemmar med företrädesvis nedsatt rörelseförmåga.
Vårt krav är – genomför en översyn av regelverket för parkeringstillstånd för personer med nedsatt
rörelseförmåga!
Nedanstående punkter är en kortfattad sammanställning av de områden där vi är starkt kritiska till
hantering och tillämpning när det gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa punkter är på
inget sätt nya utan har lyfts i flera skrivelser och samtal med företrädare för departement och
myndigheter under de snart tre år som förflutit sedan vi först fick förslagen till ny föreskrift om
parkeringstillstånd för synpunkter sommaren 2008. Vår kritik är grundad i uppgifter vi fått in från
våra medlemmar runt hela Sverige.
Vi kritiserar:
• den hårda och alltför snäva tolkningen när det gäller möjligheten att få så kallat
passagerartillstånd som kan gälla såväl en vuxen person som ett barn,
• den tillika hårda och snäva tolkningen när det gäller möjligheten att få parkeringstillstånd
för personer med omfattande funktionsnedsättningar i armar och händer,
• den orimliga 100‐metersregeln och de skiftande regelverk som kommunerna tillämpar vid
bedömningen av ansökan om parkeringstillstånd som inte tar något helhetsgrepp och inte
hänsyn till människors sammanlagda livsvillkor,
• att ingen hänsyn tas till Sveriges skiftande klimat och de olika förutsättningar det genererar
när det gäller förflyttning,
• att ett samhällstöttat bilstöds fulla användning i arbetsliv och i övrigt motverkas av att
parkeringstillstånd inte beviljas,
• att icke beviljade parkeringstillstånd ökar behovet av ledsagning/personlig assistans och
färdtjänst och leder till i sammanhanget onödiga kostnader för andra samhällsområden,
• att Transportstyrelsen är både första och sista instans i hanteringen av parkeringstillstånd,
såsom myndighet som utformar föreskrift och som sista instans i överklagningsprocessen,
• att ett nationellt register ännu inte har inrättats för att motverka stöldbegärligheten av
parkeringstillstånd i enlighet med förslag från Vägverket.
För organisationerna RBU, NHR, RTP, Föreningen för Neurosedynskadade och Intressegruppen för
Assistansberättigade
enligt uppdrag, Wenche Willumsen, DHR.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
 
Skriv kommentar